เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- ข้อ 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ 013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ข้อ 014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อ 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อ 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 018 E – Service
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อ 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อ 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ข้อ 032 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
- ข้อ 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- ข้อ 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี- ข้อ 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ข้อ 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
- ข้อ 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม- ข้อ 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ข้อ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ย้อนกลับ