เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง

--------------------------

 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ในมาตรการการป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

          เทศบาลตำบลเวียง จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเทศบาลและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ  โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรในเทศบาลถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง