เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

รับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

กำหนดประเด็นการพัฒนา การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ สำหรับเป็นข้อมูลเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเวียง ต่อไป

 
      ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียง จะกำหนดจัดการประชุมประชาคม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี) ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่ง จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทิศทางในการพัฒนาให้ท้องถิ่นของท่านร่วมกันกับเรานะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
 
"ทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่มีความ “ศรัทธาในภาคประชาชน”มุ่งวางรากฐานของการพัฒนาเมือง สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ"
 
"เสนอปัญหา/ความต้องการและโครงการพัฒนา"

           ประชาชนสามารถเสนอปัญหา/ความต้องการและโครงการพัฒนา เพื่อให้เทศบาลพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง โดยสามารถเสนอตามแบบฟอร์ม ดังนี้
          และจัดส่งมาที่ e-mail : 6570803@dla.go.th หรือ สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ ชั้น 1 หรือ โทรสาร 0 5365 0803 ต่อ 18 
หมายเหตุ 
          1. กรุณาระบุรายละเอียดปัญหาและความต้องการ/โครงการที่เสนอให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
          2. พื้นที่ในการดำเนินการตามปัญหาและความต้องการ/โครงการที่เสนอ ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลาง และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0 5365 0803 โทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง 08 6439 2628
 
หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
โดยยื่นผ่านแบบฟอร์ม คลิก หรือ สแกน QR-Code
 
 
 
 
 
 
 

 กรอกแบบฟอร์ม "เสนอปัญหา/ความต้องการและโครงการพัฒนา" ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 
หากไม่ได้แจ้งผลตอบรับการให้บริการหรือข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้
สามารถโทรศัพท์แจ้งสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 086 439 2628