เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

KM 48 บริการสาธารณะ

KM 48 บริการสาธารณะ

 

 สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.

 

101มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า 104มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
108มาตรฐานการควบคุมอาคาร 109มาตรฐานการวางผังเมือง
  114มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
200ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
206มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
207มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 208มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น 209มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
211มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
   
103มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 301มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
304มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 305มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 306มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
307มาตรฐานหอกระจายข่าว
 
402มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว 403มาตรฐานตลาด
404มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 405มาตรฐานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
407มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 409มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
501มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  
     

 

แบบประเมินตนเอง ประกอบการติดตามผลการปฏิบัติงานวงรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา