เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การเงินและการคลัง

รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.03 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.29 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 10.37 น. , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องริบหลักสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.13 น. , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม2567

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2567 เวลา 14.12 น. , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2567 เวลา 11.17 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.12 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.25 น. , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567 เวลา 12.48 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.51 น. , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567 เวลา 16.16 น. , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

9ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2567 เวลา 14.01 น. , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2567 เวลา 13.47 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2567 เวลา 10.14 น. , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 15.22 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 11.15 น. , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15.40 น. , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.58 น. , เปิดอ่าน 5339 ครั้ง

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.55 น. , เปิดอ่าน 171 ครั้ง

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.42 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.41 น. , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.39 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.28 น. , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณปี2566 ไตรมาส4

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 11.50 น. , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 09.33 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 09.43 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566 เวลา 11.11 น. , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.29 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.08 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศ ผลการใชัจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.28 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 เวลา 07.21 น. , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.31 น. , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.01 น. , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 เวลา 13.11 น. , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 13.05 น. , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 10.07 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 15.16 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 11.17 น. , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 07.22 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.35 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.25 น. , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.34 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16.57 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566 เวลา 13.44 น. , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.34 น. , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.06 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.40 น. , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.33 น. , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานการรับจ่ายงเินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.58 น. , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.43 น. , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 11.15 น. , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2565)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 16.01 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.52 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง (ฉบับแก้ไข) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.03 น. , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 เวลา 16.40 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.34 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.27 น. , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.21 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.26 น. , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 3/2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.11 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 16.24 น. , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.28 น. , เปิดอ่าน 87 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.26 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 2/2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 10.11 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 16.29 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 14.42 น. , เปิดอ่าน 240 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.20 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.10 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.19 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.23 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 1/2565

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565 เวลา 10.09 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

รายงานแสดงรายรั บรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 16.58 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.07 น. , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 เวลา 15.07 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประกาศรายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.05 น. , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.05 น. , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 09.07 น. , เปิดอ่าน 89 ครั้ง
ย้อนกลับ