เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การเงินและการคลัง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.35 น. , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.34 น. , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16.57 น. , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566 เวลา 11.53 น. , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.34 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.06 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.40 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.33 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องรายงานการรับจ่ายงเินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.58 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.43 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2565)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 16.01 น. , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.52 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง (ฉบับแก้ไข) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.03 น. , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 เวลา 16.40 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.34 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.27 น. , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.21 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.26 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 3/2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.11 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 16.24 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.28 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.26 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 2/2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 10.11 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 16.29 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 14.42 น. , เปิดอ่าน 158 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.20 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.10 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.19 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.23 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส 1/2565

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565 เวลา 10.09 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

รายงานแสดงรายรั บรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 16.58 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.07 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 เวลา 15.07 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศรายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.05 น. , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.05 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 09.07 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ย้อนกลับ