เทศบาลตำบลเวียง ขอเชิญผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย มกราคม - มีนาคม ภาษับำรุงท้องที่ มกราคม - เมษายน
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2556
                      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                             ภาษีบำรุงท้องที่                                     ภาษีป้าย


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจาก
      โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้
      ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรง เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
      ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผล ประโยชน์ ให้เช่า
      ให้ผู้อื่นอยู่อาศัย หรือเจ้าของไม่ได้อยู่เอง

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษ
ี ได้แก่
     - เจ้าของทรัพย์สิน
     - ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
     - ผู้เช่า

3. หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษ
ี ได้แก่
     - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
     - สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่า สัญญาเช่าช่วง
     - หลักฐานการเปิดดำเนินการ เช่น สำเนาทะเบียนการค้า
       หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์

4. กำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี

     - ยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ ์
       ของทุกปี ที่ส่วนการคลัง
     - ยื่นแบบและชำระทันที หรือภายใน 30 วัน นับแต่ถัด
        จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
     - กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่า ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
       ภายใน 15 วัน ของทุกเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง
       ตามแบบ (ภ.ร.ด.4)

5. อัตราภาษี

     - กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 12.5
       ของค่ารายปี (ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่ง
       ทรัพย์สินนั้น ๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ)

6. ค่าภาษีค้าง

     - ไม่เสียภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
       1. ถ้าชำระไม่เกิน หนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นกำหนด
           เวลาที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม
           ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
       2. ถ้าเกิน หนึ่งเดือน แต่ไม่เกิน สองเดือน ให้เสีย
           เงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
       3. ถ้าเกิน สองเดือน แต่ไม่เกิน สามเดือน ให้เสีย
           เงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
       4. ถ้าเกิน สามเดือน แต่ไม่เกิน สี่เดือน ให้เสียเงิน
           เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
       5. ถ้าเกิน สี่เดือน ให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
           มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด หรือขาย
           ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี โดยไม่ต้อง
           ขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

ึึ7. บทกำหนดโทษ
     
- ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษ
        ปรับไม่เกิน 200 บาท
      - การรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำ
        เท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
       หรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง คำนวณค่ารายปี
        แห่งทรัพย์สินของตน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก
       ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำ
       ทั้งปรับ 

 

 

 

 

        


1. ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากที่ดิน ซึ่งตาม
      กฎหมายนี้ " ที่ดิน " หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมาย
      ความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษ
ี ได้แก่
      - เจ้าของที่ดิน
      - บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
        นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
      - ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดิน ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
        เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ

3. ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่
      - ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
        รวมทั้งที่ดิน ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่อยู่ใน
         ความครอบครองของบุคคล หรือคณะบุคคล
      - ที่ดินหัวไร่ปลายนา ไม่เกิน 1,000 ไร่ ที่ราชการกำลัง
        จะเปิดให้ราษฎรเข้าจับจอง แต่ราษฎรได้เข้าทำ
         ประโยชน์ก่อน

4. หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษ
ี ได้แก่
      - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
      - สำเนาโฉนด, สำเนา น.ส.3
      - แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ที่ เทศบาล.ออกให้

5. กำหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี

      - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายใน เดือน มกราคม กรณีที่มีการ
        ตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ เมื่อครบ 4 ปี (2553-2556
        ยื่นแบบภายในเดือน มกราคม 2553)
      - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของ
        ที่ดินใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน
      - ชำระเงินค่าภาษี ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

6. อัตราภาษ
      การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
      - ที่ดินแปลงที่จะคำนวณภาษีนั้น อยู่ในหน่วยที่ดินใด
        ราคาปานกลางที่ดินไร่ละเท่าใด ได้รับการลดหย่อน
        ยกเว้น หรือลดภาษีอย่างไร หรือไม่ โดยจะต้องหัก
        จำนวน ที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
        ยกเว้น ภาษีออกเสียก่อน เหลือเนื้อที่ดินเท่าใด ให้
        คำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษี
        บำรุงท้องที่ ตามตารางนี้
หน่วยที่ดิน
ราคาปานกลางที่ดิน/ไร่
ภาษี/ไร่
1
1,200
5.50
2
1,000
4
3
800
3
4
600
2
5
400
1
6
ไม่เกิน 200
0.50

หมายเหตุ
      - ในเขตเทศบาลตำบลเวียง ลดหย่อนเนื้อที่ดิน
         ให้  1 ไร่
      - ที่ดินที่ให้ผู้อื่นใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุก
        ให้เสียภาษีกึ่งอัตรา
      - ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ให้เสียภาษี
        เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

7. เงินเพิ่ม
      เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้
      - ไม่ยื่นแบบแสดง ภ.บ.ท.5 ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม
        10% ของค่าภาษี
      - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสีย
        ภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมิน
        เพิ่ม
      - ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงิน
        เพิ่ม 20% ต่อปีของภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน


1. ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่
      ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจกรรมการอื่น
       เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหา
      รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
      อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือ
      ทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น


2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่
      - เจ้าของป้าย
      - ผู้ครอบครองป้าย
      - ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน, ผู้อนุบาลหรือ
        พิทักษ์

3. หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษ
ี ได้แก่
      - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
      - จำนวนป้าย พร้อมขนาดของป้าย (กว้าง x ยาว)

4. กำหนดการยื่นแบบเสียภาษ
      - ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี ที่ฝ่าย                     พัฒนารายได้ งานจัดกเ็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลเวียง
      - ยื่นแบบและชำระทันทีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
         แจ้งการประเมิน
      - กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม
         อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดง
        รายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือ
        แสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม
         กรณีโอนป้าย ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  
         ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับโอน


5. อัตราภาษีป้าย
      การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด
      กว้าง x ยาว หารด้วย 500 ตารางเซนติเมตร คูณด้วย
      อัตราภาษีตามประเภทของป้าย ตามตารางนี้
ภาษีป้าย
(ประเภท)
ข้อความป้ายที่มี
อัตราภาษี
บาท/ตร.ซม.
1
อักษรภาษาไทยล้วน 3/500
2
อักษรภาษาไทยปนภาษาต่าง
ประ เทศหรือปนกับภาพและ
หรือ เครื่องหมายอื่น
20/500
3
(ก) ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมี
ภาพหรือเครื่องหมายใด
หรือไม่
(ข) มีอักษรไทยบางส่วน หรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า
อักษรต่างประเทศ
40/500
หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่
                  ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำ
                   กว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ
                   200 บาท


6. เงินเพิ่ม
      ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้อง
       เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
      - ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเวลากำหนด
        ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
        ป้าย
      - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้อง ทำให้
        จำนวนเงินที่จะต้องเสียเงินภาษีป้ายลดน้อยลง ให้
        เสียเงินเพิ่ม 10% ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
      - ไม่ชำระภาษีป้าย ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงิน
        เพิ่ม 2% ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
        เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

 

<< กลับ